POIs > Similaun

Similaun

Similaun Südseite mit Niederjochferner im Jahre 2005